top of page
Dandelion Parachute Seed

CENÍK

Nabízené služby pečují o psychické zdraví, nicméně nejsou zdravotnické, nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

Je možné využít příspěvek VZP (Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory).

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

dospělí, děti, mladiství

osobně/online

50 minut

1 300 Kč

PÁROVÁ/RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

1 500 Kč

osobně/případně online

50 minut

Individuální konzultace 75 minut ............................................. 1 950 Kč 

Párová, rodinná konzultace 75 minut ..................................... 2 250 Kč

Poradenství 50 minut................................................................ 1 300/ 1 500 Kč

Lektorování.................................................................................dle dohody

Lze využít příspěvek VZP (Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory), příspěvek ZP MV (Psychoterapeutické poradenství). Máte-li jinou zdravotní pojišťovnu, lze si na jejím webu ověřit, zda aktuálně přispívá na oblast duševního zdraví a zda můžete tento příspěvek čerpat.

V případě, že je Vaše finanční situace tíživá, jste student/ka, samoživitel/ka, pracujete v sociálních službách atp. je možné se domluvit na snížení ceny, případně Vám doporučit někoho z kolegů či jinou službu. Tato sleva je poskytována dle aktuálních možností a je nenároková.

 

Storno podmínky naleznete níže.

Leaves
pravidla

PRAVIDLA SPOLUPRÁCE

Domluvením spolupráce souhlasí klienti s pravidly, která jsou popsána níže a která společně probíráme na úvodní schůzce. Bez respektování těchto pravidel není spolupráce možná.

DŮVĚRNOST

 • Dodržuji mlčenlivost - všechny informace, které se v průběhu terapie o klientovi dozvím, považuji za důvěrné (nespadají-li pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost).

 • Nesděluji (pokud se s klientem nedomluvím jinak) informace o klientovi a průběhu terapie nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným.

 • V rámci zvyšování kvality práce probírám práci pravidelně na intervizích a supervizích.  Všichni profesionálové, kteří se dostanou do kontaktu s vybranými informacemi o klientovi, dodržují stejné etické zásady, včetně pravidla mlčenlivosti. Vstupem do spolupráce dává klient k tomuto svůj souhlas.

 • Pokud budu přesvědčena, že by klient mohl ohrozit sebe, nebo někoho jiného, vyhrazuji si právo porušit mlčenlivost, abych tomuto mohla zabránit. Nicméně tento krok udělám pouze v extrémním případě a vždy se budeme snažit to s klientem předem probrat. Jako na všechny občany České republiky se na mne vztahuje oznamovací povinnost.

 • ​Řídím se GDPR.

 • Dodržuji Etický kodex.

VYMEZENÍ SLUŽEB

 • Nejsem zdravotník, ani klinický psycholog. Nejsem zdravotnickým zařízením, nemám tedy smlouvu s žádnou pojišťovnou. Nepředepisuji léky ani klienty nediagnostikuji.​

PRŮBĚH TERAPIE A PLACENÍ, STORNO

 • Terapie je placenou službou (nevztahuje se na ni zdravotní pojištění).

 • Pokud se klient na domluvenou konzultaci nemůže dostavit, je nutné tuto skutečnost oznámit (ideálně formou sms), a to nejpozději 48 hodin (v rámci pracovních dní) před domluveným termínem. Pokud tak klient neučiní, či se neomluví vůbec, hradí konzultaci v plné výši. 

 • V případě, že se klient bez omluvy nedostaví na předem smluvenou schůzku, vyčkávám na něj 15 minut.

 • Pokud klient na konzultaci dorazí později, čas konce konzultace zůstává zachován, klient uhradí plnou částku.

 • ​Úhrada za sezení probíhá buď v hotovosti či převodem na účet (s poznámkou o datu sezení, za které klient hradí).

SPOLUPRÁCE S NEZLETILÝMI

 • Pro spolupráci s nezletilými klienty je nutný souhlas rodičů, a to nejpozději od druhé schůzky. Souhlas zasílám po dohodě emailem.

 • Klientem je pro mne vždy člověk, který na terapii dochází (nikoli plátce terapie), o obsahu a formě informací předávaných zákonným zástupcům se vždy domlouvám s klientem (vyjma oznamovací povinnosti a situací ohrožujících život). Tento princip je velmi důležitý pro vytvoření důvěry, bez které není možné v terapii spolupracovat.

SPOLUPRÁCE S PÁRY

HRANICE TERAPEUTICKÉHO VZTAHU

 • Terapeutický vztah je omezen na terapeutický proces. S klientem se záměrně nescházím na jiných místech a při jiných příležitostech, než je předem domluvená konzultace.

 • Vztah s klientem zůstává terapeutický a ne přátelský, partnerský nebo sexuální. To platí i po ukončení terapie.

 • Mé telefonní číslo bohužel neslouží k poskytování krizové intervence klientům nebo terapie po telefonu (pokud není domluveno jinak). V případě potřeby mohou klienti využít služeb krizových linek či postupovat dle krizového plánu, který můžeme společně připravit.

 • Vyhrazuji si právo přerušit, odmítnout konzultaci nebo telefonát v případě, že mám podezření, že klient je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Totéž platí v případě velmi agresivního projevu klienta. V těchto situacích je na mém individuálním posouzení přerušení nebo ukončení spolupráce.

PROFESIONALITA

 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii a dodržuji její pravidla. K nim patří komplexní psychoterapeutické vzdělání, pravidelná odborná supervize a závazek k celoživotnímu vzdělávání.

 • Klientem  jsou oba partneři (ať již terapii platí jakkoli) a pro uskutečnění konzultace je nezbytné, aby oba partneři byli přítomni, tzn. že párová terapie probíhá vždy v páru, není možné z párové terapie přecházet do individuální a naopak.

 • V případě nepřítomnosti (zrušení či nedostavení se) jednoho z partnerů je terapie zrušena a podléhá storno podmínkám.​

 • Pokud by chtěl jeden z páru přejít do individuální psychoterapie, je to možné při ukončení párové psychoterapie a za předpokladu, že již nebude možné párovou psychoterapii v mých službách využít.

bottom of page